Friday, July 17, 2009

مصاحبه فریار نیکبخت از حزب مرزپرگهر با رادیو همصدا در کانادادر این مصاحبه فریار نیکبخت از اعضای حزب مرزپرگهر ضمن تشریح دلایل رفتن مخفیانه روزبه فراهانی پور و دیگر اعضای کادر رهبری به ایران توضیحاتی نیز در خصوص حزب مرزپرگهر داده است

قسمت اول این مصاحبه

قسمت دوم این مصاحبه

قسمت سوم این مصاحبه

قسمت چهارم و آخر این مصاحبه