Saturday, November 21, 2009

منتظری: كيفر محارب برابر قرآن "كشتن" يا "به دار آويختن" يا "بريدن دست راست و پاي چپ" است

توضیح المسایل منتظری: صفحه 579 مساله 3204- كيفر محارب برابر آيات قرآن
كريم و احاديث "كشتن" يا "به دار آويختن" يا "بريدن دست راست و پاي چپ" و
يا "تبعيد از شهر محل سكونت" است، و احتياط مخصوصا در زنان اين است كه
كيفر افراد مناسب با جرم آنان تعيين شود. بنابراين اگر با سلاح يورش آورده
و كسي را كشته باشد او را بكشند، و اگر فقط م...ال مردم را غارت كرده مال را
از او پس بگيرند و دست راست و پاي چپ او را قطع كنند، و اگر كسي را مجروح
كرده پس از قصاص تبعيدش كنند، و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كسي را
كشته، پس از گرفتن مال دست و پاي او را قطع كنند و سپس او را قصاص نموده و
به دار آويزند، و اگر يورش آورده ولي موفق به كاري نشده فقط تبعيدش كنند،
و اگر خواست به بلاد كفر فراركند جلوي او را بگيرند