Monday, November 23, 2009

انتشار اسناد درونی نایاک

هموطنان عزیز

یکسال و نیم پیش، تریتا پارسی و نایاک از من به دادگاه فدرال شکایت کردند تا همانطور که در یکی از جلسات هیئت مدیره شان گفته بودند “مرا به زانو در آورند”. طبق قوانین آمریکا، نایاک توانست بخش مهمی از مکاتبات، مدارک شغلی و مالی مرا بدست آورد و من نیز بخش کوچکی از اسناد داخلی نایاک را بدست آوردم

بلافاصله، نایاک از دادگاه تقاضا کرد تا این اسناد محرمانه بماند. تقاضای نایاک از طرف دادگاه رد شد. دو هفته پیش نایاک یکبار دیگر و این بار بصورت فوری به دادگاه رفت تا جلوی انتشار اسناد را بگیرد. این تقاضا نیز با شکست روبرو گردید

طی دو هفته گذشته، نایاک و شبکه دوستداران رژیم ایران در آمریکا یک کارزار بزرگ برای بی اثر کردن انتشار این اسناد براه انداخته اند و با بکارگیری موسسات روابط عمومی حرفه ای در پی آنند تا آب رفته را به جوی بازگردانند

بمنظور اطلاع رسانی به هموطنان و برای آشنائی با نحوه کار لابی رژیم ایران در آمریکا، اسناد درونی نایاک را از این پس منتشر خواهم نمود. هدف از انتشار این اسناد تنها برای شناخت نایاک و نحوه لابی آنان در کنگره آمریکا و آشنائی با حامیان آمریکائی و ایرانی آن میباشد

حسن داعی

19 نوامبر 2009