Thursday, January 13, 2011

بهرام مشیری : ضمن تسلیتی مجدد به خاندان پهلوی پس از تحقیق و تکمیل اطلاعات يافته هاي خود را در اختیار هموطنان خواهم گذاشت
بهرام مشیری : ضمن تسلیتی مجدد به خاندان پهلوی پس از تحقیق و تکمیل اطلاعات يافته هاي خود را در اختیار هموطنان خواهم گذاشت
هموطنان گرامی‌

آنچه را که در برنامه سرزمین جاوید در روز چهارشنبه پنجم ژانويه درباره انتحار شاهزاده علی‌ رضا پهلوی گفتم بی‌ اندازه مورد توجه هموطنان واقع گردید
از زمان اجرا برنامه تا این لحظه صدها تلفن و تماسهاي الكترونيكي از شخصیتهای سیاسی روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان مبنی بر تایید انچه گفته شد دریافت داشته ام
در این راستا بعضی‌ شخصیتهای بلند پایه رژیم سابق که از نزدیک شاهپور علی‌ رضا را می شناخته و از فعاليتهاي او در زمینه‌ مختلیف آگاهی داشته نیز تماس گرفتند و اطلاعات ذیقیمتی را در این باب در اختیار من گذاشتند

از همه مهمتر بعضی‌ از دوستان ایشان که سالهای متمادی با ایشان مأنوس و مالوف بوده و به دقايق شخصیت این مرد و طرز سلوك او و انديشه هاي سیاسی , حساسيتها و مشکلات او وقوف کامل دارند با حسن نیت کامل و به انگیزه کشف حقایق درباره این واقعه با دفتر سرزمین جاوید تماس گرفتند و با بسط و اشباع در خصوص این قضایا سخن گفتند

ضمن سپاسگزاري از همه‌ این دوستان و عرض تسلیتی مجدد به خاندان پهلوی و همه کسانی‌ که بر اثر این واقعه متالم و متاثر شده اند بعرض هموطنان گرامی‌ میرسانم که پس از تحقیق و تکمیل اطلاعات در فرصتی مناسب حاصل يافته هاي خود را در اختیار هموطنان خواهم گذاشت
با احترام
بهرام مشیری
يازدهم ژانويه سال ۲۰۱۱
http://www.bahrammoshiri.com/home/pdf/BMoshiri_Pahlavi.pdf