Monday, April 11, 2011

گيو بختيار( فرزند شاپور بختيار): پدرم را با چراغ سبز دولت فرانسه كشتند

و تو فرزند جسور ميهن بودي
و مردانه ايستادي
و خونت گواه راستي ات بود
و درود بر تو

گيو بختيار فرزند شاپور بختيار كه خود در پليس فرانسه كار مي كرد و نقش حفاظت از پدر را داشت در زمان قتل در مرخصي بود.... پليسهاي محافظ فرانسه (بيش از ده پليس ) ساكن در زير زمين خانه بختيار كه مجهز به تجهيزات كامل بودند تا 36 ساعت سكوت كردند پليس محافظ اوراق هويت قاتلين بختيار را چك نمي كنند بختيار بايد كشته مي شد چون تمام شرايط رهبري را داشت و خطري بزرگ براي جمهوري اسلامي بود
جهان سوم جايي است هركسي بخواهد مملكتش راآباد كند،خانه اش خراب مي شود و هركسي بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد
گفته ميشود پسر دکتر بختیار را هم به طرز مشکوکی سر به نیست کردندشاپور بختیار در کتاب خودش با نام یکرنگی :ایرانی‌‌ها وقتی‌ اراده کنند مردمانی زیرک اند، آنچه کم دارند پایداری است

در دوران ۳۷ روزه نخست وزیریش در مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی لومتن درباره خمینی و انقلابش اینگونه گفت که : خمینی نه تعداد گروهای سیاسی را میپذیرد و نه دموکراسی میخواهد ، او میخواهد روحانیت قوانین الهی را اجرا کند همه چیز از اینجا شروع و به همان جا ختم میشود ، هیچکس نمیداند جمهوری اسلامی خمینی چیست . اگر کسی برای فهمیدن این موضوع به کتابها و متون گذشته مراجعه کند ، پشتش به لرزه در می آید !