Monday, October 19, 2009

مادر ندا آقا سلطان : به هیچ قیمتی حاضر نیستم تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرم

جواب مادر ندا به اظهارات بنیاد شهید مادر ندا آقا سلطان در گفتگویی با صدای آمریکا به هیچ قیمتی حاضر نیستم تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرم