Saturday, October 17, 2009

مورک: فعالیت امنیتی ایران در آلمان منحصر به موضوع هسته ای نیست


مانفرد مورک، معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ
۱۳۸۸/۰۷/۲۵
محمدرضا کاظمی
تلویزیون دولتی آلمان، «ا. ر. د.» پنجشنبهشب فیلم مستندی را در برنامه پر مخاطب خود، «پانوراما»، به روی آنتن فرستاد که به فعالیتهای احتمالی نیروهای امنیتی و پلیس مخفی جمهوری اسلامی در تعقیب ایرانیان مخالف حکومت که در آلمان در تبعید هستند اختصاص داشت.

پیش از این خبرگزاری رسمی آلمان نیز در گزارشی به نقل از اداره ضدخرابکاری این کشور اعلام کرد که پلیسهای مخفی ایران شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و تبعیدی را که در آلمان زندگی میکنند زیر نظر دارند و حتی از آنها فیلمبرداری میکنند.

مانفرد مورک، معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ، نیز در گفتوگویی در فیلم مستند پخش شده در برنامه پانوراما گفت: «ما اطلاع داریم که اطلاعات ایران هر جا که تظاهراتی علیه دولت ایران برگزار شود آدمهای خود را میفرستد تا خود را میان مردم جا بزنند.»

آقای مورک، در گفتوگو با رادیو فردا به پرسشهایی در این زمینه پاسخ داده است.
* رادیو فردا: آقای مورک، در مورد فعالیت سازمانهای امنیتی ایران در آلمان چه اطلاعاتی دارید؟

مانفرد مورک: ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ و همچنین در سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آلمان مطلع شدهایم که سازمانهای جاسوسی ایران در آلمان فعالند و در کشور ما جاسوس دارند. ما متوجه شده ایم که این فعالیتها صرفاً به تهیه کالاهای مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران محدود نمیشود بلکه در زمینه جاسوسی از گروههای اپوزیسیون هم فعالیت دارند.

* آیا مأموران جمهوری اسلامی پس از انتخابات و در جریان اعتراضات به نتایج آن فعالتر شدهاند؟


سالهاست که اطلاعاتی درباره فعالیت سازمانهای اطلاعاتی ایران داریم. میدانیم گروههایی مانند مجاهدین خلق، حزب سوسیالیست ایران و گروههای مشابه هدف جاسوسی بودند. به همین دلیل فکر میکنیم سازمانهای جاسوسی ایران گروههای معترض جدیدی را که برای مثال در هامبورگ هم مراسم اعتراضی داشتند، تحت نظر دارند.

البته نمیتوانم دقیق بگویم که فعالیت سازمانهای اطلاعاتی ایران در این بین با پرسنل و منابع بیشتری انجام میشود یا نه.
آقای مورک این کنترلها چه فایدهای دارد؟ برای دولت ایران چه اهمیتی دارد که در آلمان یک مراسم اعتراضی برگزار شود یا نه؟

فکر میکنم دولت ایران هم مثل دیگر دولتهای سرکوبگر و توتالیتر، به گروههای اپوزیسیون فعال که نظراتشان را بیان میکنند به عنوان تهدید نگاه میکند. چرا که به این ترتیب نظراتی در ایران منتشر میشود که حکومت در داخل آنها را کنترل میکند و مانع از انتشار آنها میشود. از این رو دولت ایران میترسد گروههای اپوزیسیون خارج به تقویت اپوزیسیون داخل کمک کنند.

* افرادی که در آلمان مورد جاسوسی قرار میگیرند، تا چه اندازه به خطر میافتند؟


دقیق نمیدانم که پیامد این امر برای افراد در ایران چه خواهد بود. ولی اصولاً حدس میزنم کشورهایی که گروههای اپوزیسیون خارج را تحت نظر دارند، تلاش هم میکنند به شکلی این گروهها را سرکوب کنند. من سند و مد رکی مبنی بر چنین اقداماتی در ایران ندارم اما اساساً فکر میکنم افرادی که در آلمان فعالند، در صورت بازگشت به ایران باید جوابگو باشند و یا آنجا هم تحت نظر خواهند بود.

* آقای مورک گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت ایران از آلمان خواسته است اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را محدود کند. آیا اطلاعاتی در این باره دارید؟


نه. ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ با این موضوع سرو کاری نداریم ولی فکر نمیکنم دولت آلمان هیچوقت به این گونه اعتراضات یا انتقادات دولت ایران توجهی کند. البته همانطور که برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت نشان میدهد طبیعی است که دولتها میکوشند اعمال نفوذ کنند و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک فعالیت گروههای اپوزیسیون را محدود کنند