Monday, March 14, 2011

احمد کسروی:بد بخت ترین مردم کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریش خند می گیرندکسروی: آنان که تاریخ و فرهنگ خود را از دست داده اند ، مردم بد بختی هستند ، بد بخت تر از آن ها کسانی هستند که در باز یافتن تاریخ و فرهنگ از دست رفته خود تلاش نمی کنند ، اما بد بخت ترین مردم کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریش خند می
گیرند


چهارشنبه سوري را پاس بداريم