Wednesday, January 20, 2010

ابراهيم ميرانی عضو شورای رهبری حزب پان ايرانيست درگذشت


ابراهيم ميرانی عضو شورای رهبری حزب پان ايرانيست درگذشتبيست و نهم ديماه ١٣٨٨ برابر با نوزدهم ژانويه ٢٠١٠
پاينده ايران
ابراهيم ميرانی فرزند برومند خوزستان و عضو شورای رهبری حزب پان ايرانيست درگذشت
شامگاه ديروز سرور دکترابراهيم ميرانی عضو شورای رهبری حزب پان ايرانيست در اهواز چشم از
جهان فروبست. سرور دکتر ميرانی از اندامان ديرگام حزب پان ايرانيست در خوزستان بود. ايشان
نزديک به پنجاه سال در سم تهای گوناگون، از جمله معاون دبير مسئول حزب و عضو شورای رهبری
حزب پان ايرانيست ، با پشتکاری و وفاداری مبارزه کرد.
او که وکيل پايه يک دادگستری بود، از حقوق قانونی بسياری از آزاديخواهان دربند ايرانی دفاع کرد.
البته از او جز اين هم انتظاری نم یرفت؛ زيرا که او خود همواره در صف نخستين مبارزات آزاديخواهان ه
پيگير و خستگی ناپذير م یکوشيد. در درازای زندگی پربار خود، لحظه ای از تلاش در راه آزادی و
برپايی مردمسالاری در ايران درنگ نکرد.
سرور دکتر ميرانی به انديشۀ پا نايرانيسم باور راسخ داشت. در سالهايی که او در شورای رهبری حزب
پان ايرانيست مبارزه می کرد، شورا از ديدگاه ژرفنگر و رهنمودهای کارساز او بهره گرفت. ياد و جای
ويژه او همواره در قلب ما باقی خواهد ماند و ما هرگز چهره شاداب و مصمم او را فراموش نخواهيم کرد.
درگذشت اين رادمرد پان ايرانيست را به خانواده های گرامی ميرانی و خسروی، همچنين به اندامان شورای
رهبری و ديگر پان ايرانيست ها در درون و بيرون از ايران تسليت می گوييم.
در اين روزهای سرنوشت ساز، که ندای آزاديخواهی مردم ايران به گوش همۀ جهانيان رسيده است، جای
اين مبارز راستين در ميان آزاديخواهان ايران خالی خواهد بود. روانش شاد و يادش گرامی باد.
سازمانهای برونمرزی حزب پا نايرانيست