Wednesday, January 20, 2010

دمکراسی اروپایی ، آموزش شکنجه

دمکراسی اروپایی ، آموزش شکنجه


گاهی وقتا قدم زدن در مراکز خرید اروپایی خالی از لطف نیست ،اگر چه برای خرید به این مرکز میرویم ولی پیش میاید که بدون پرداخت پول یا وجهی میتوانیم اطلاعات جالبی را بدست بیاوریم که دانستن آنها هم جالبه و هم پر اهمیت. عموماّ وقتی تو غربت میشنوی که کسی فارسی صحبت میکنه ، خوشحال میشوید و ناخوداگاه جلب صدا میشوی ، این بار هم مثل همیشه ،، اما چهرهها نمایانگر نمایندگان حکومتی بود ، با کمی دقت،،،(بهزاد رضائی ، مدیر کلّ سابق زندان اوین با چند ایرانی دیگر ، آشنایی من با بهزاد رضائی درست برمیگردد به زمانیکه داستان سمیه و شاهرخ در ایران اتفاق افتاده بود ، سمیه دختری که به خاطر عشق به شاهرخ و عدم توجه خانوادش به علاقه آنها، برادر و خواهر کوچکترش را کشته بود و این پرونده در پزشکی قانونی میبایست مورد برسی قرار میگرفت ، بگذریم این موضوع ما نیست ،،،،، ) بعد از احوال پرسی و شنیدن کلی متلک که نشانگر این بود من از یک دنیا دیگر آمدم ، وقتی از آنها پرسش کردم که اینجا چیکار میکند، با کمی خوداری از پاسخ به جوابم ،در نهایت گفت ؛ جهت آموزش و گذراندن دوره تخصصی با همکارانش به این کشور آمده . چه آموزشی ؟ مگر کارمندان اداره کلّ زندانها در ایران کاری بجز نگهداری و اذیت ، گاهی شکنجه زندانیان، مسولیت دیگری هم دارند ؟

این است معنای دمکراسی اروپایی ، آموزش شکنجه


منبع : فيس بوك_ مجيد صادقي