Tuesday, October 21, 2008

خواب ۱۴۰۰ ساله_ شرم هم خوب چیزیه -موسیقی و زرشکرسول : کسی که به موسیقی گوش دهد در روز قیامت در گوش او سرب آب کرده ریخته میشود. مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 222
محمد در حدیثی فرمودند : ده طائفه از امت من وارد بهشت نشوند جز اینکه توبه کنند که یکی از این گروه ها کسانی هستند که موسیقی مینوازند. نصایح صفحه 297
محمد : سه چیز دل را سخت و سنگین کند : 1 . گوش دادن به آواز و موسیقی 2 . شکار 3 . به دربار پادشاهان رفتن

نصایح صفحه 121

صادق : کسی که چهل روز در خانه اش بربط ( یا دیگر آلات موسیقی ) نوازند و مردمان بر او وارد شوند ، شیطان اعضاء خود را به تمام اعضای بدنش مس مینماید ، پس غیرت از آن مرد برطرف میشود تا به حدی که اگر با زنش فعل قبیحی انجام دهند ، بدش نمی آید.

و در حدیثی دیگر امام میفرماید : صفت حیاء از او گرفته میشود و هرچه بگوید و هرچه به او بگویند پروائی ندارد. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب 128 ، فروع کافی جلد 6 صفحه 432

پیغمبر (ص) در سفارشی به حضرت علی (ع) می فرمایند: ای علی سه چیز موجب قساوت قلب می گردد:1.شنیدن لهو 2

.در پی شکار رفتن 3.درخواست چیزی از حاکم وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 234


رسول : کسی که به موسیقی گوش دهد ، خدا در گوش او تخم باطل و افترا می ریزد. مستدرک الوسائل
صادق : خبیث ترین و بدترین چیز نزد خدا عزوجل موسیقی است ، که عامل فقر و نفاق است. مستدرک الوسائل


صادق : شخصی از امام صادق (ع) درباره (( نرد )) و (( شطرنج )) پرسید امام (ع) فرمود : به آنها نزدیک نشو ، درباره موسیقی نیز از امام (ع) سوال نمود : امام (ع) فرمود : خوب نیست ، انجام ندهید. معانی الاخبار جلد 2 صفحه 62 ، خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 198
رسول : موسیقی مقدمه نزدیک شدن زن و مرد از راه زنا است. جامع الاخبار ، مستدرک الوسائل کتاب تجارت ، بحارالانوار جلد 73 صفحه 247
در روایتی آمده است که : از موسیقی دوری کنید زیرا موسیقی حیاء را از بین میبرد و سبب زیاد شدن غریزه جنسی میشود. مردانگی را نابود میسازد ، و هرکاری که شراب میکند موسیقی هم انجام میدهد ، و اگر مبتلا به موسیقی شدید از زنان بپرهیزید برای آنکه موسیقی انسان را به زنا میکشاند. الدرالمنثور جلد 5 صفحه 308 ، جوان و موسیقی صفحه 31
سجاد : مجلس موسیقی و نوازندگی و آوازه خوانی مجلسی است که خداوند به سوی اهل آن مجلس نظر نمی کند و اهل آن مجلس از عذاب الهی در امان نیستند. فروع کافی جلد 6 صفحه 433 ، وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 233 ، عین الحیوة صفحه 229
صادق :داخل خانه ها و مکان هایی که در آن نوازندگی و آوازه خوانی می شود نگردید زیرا حق تعالی از آن گروه اعراض و دوری فرموده و روی رحمت از ایشان برگردانیده و برایشان غضب نموده است. عین الحیوه صفحه 230 ، کافی جلد 6 صفحه 432
صادق موسیقی و آوازه خوانی پلید ترین و نجس ترین چیزهایی هستند که خدای تعالی خلق فرموده و کسی که به این دو اشتغال ورزد از پلید ترین مخلوقات است. مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب 78
رسول : کسی که به موسیقی گوش دهد ، خدا در گوش او تخم باطل و افترا می ریزد. مستدرک الوسائل

علی مردی از امیر المومنین (ع)درباره معنی سخن کبوتر راعبی (بلبل)سوال کرد .حضرت فرمودند:آن پرنده چهار گروه را نفرین می کنند 1.اهل ساز و آلات موسیقی 2.آواز خوانها 3.آنانکه در سازها می دمند مثل فلوت زن و نی زن و شیپور و قره نی4.طنبور زنان و نوازندگان تارها و مزمارها علل الشرایع جلد2صفحه 897

، رضا کسی که چهل روز در خانه اش آلات موسیقی یا قمار و لهو باشد گرفتار خشم الهی می شود و اگر در این مدت بمیرد فاجر و فاسق مرده و جایگاهش دوزخ است. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب 100 ، مستند نراقی ، حلیة المتقین صفحه 340 گناهان کبیره جلد 1 صفحه 260