Wednesday, October 22, 2008

سکس با دختر شیر خواره آزاد_ موسیقی حرام_اسلام جنایت مقدس_قضاوت با شما


نحوه کام گیری از بچه شیرخواره طبق کتاب تحریرالوسیله امام خمینی. ـ۴۲۲ کلیک مسأله12- کسیکه زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه‌ اینکه زوجه‌ی دائمی باشد، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت ا آغوش گرفتن و تفخیذ (1)اشکال نداردهر چند شیرخواره‌ باشد، و اگر قبل از نه ‌سال او را وطی کند اگر افضأ نکرده باشد بغیر از گناه چیزی بر او نیست،و اگر کرده باشد یعنی مجرای بول و مجرای حیض او را یکی کرده‌ باشد و یا مجرای حیض و غائط او را یکی کرده باشد تا ابد وطی او بروی حرام می‌شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوی بخاطر افضاء از همسری او بیرون نمی‌شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب میشود یعنی او از شوهرشو شوهرش از او ارث میبرد، و نمیتواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است وهمچنین سایر احکام، و بر او واجب است مادامی که آن زن زنده است مخارجش را بپردازد هرچند که طلاقش داده باشد، بلکه هرچند که آن زن بعد از طلاق شوهری دیگر انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالی از قوت نیست و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دین قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را به مهریه ای که معین شده و بخاطر عقد و دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدی نمیشود و دیه بگردنش نمی آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامی که زنده است نفقه اش را بدهد هرچند که بنا بر اقوی واجب نیست. 1- باران او شهوترانی کردن
رسول : کسی که به موسیقی گوش دهد در روز قیامت در گوش او سرب آب کرده ریخته میشود. مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه
222محمد در حدیثی فرمودند : ده طائفه از امت من وارد بهشت نشوند جز اینکه توبه کنند که یکی از این گروه ها کسانی هستند که موسیقی مینوازند. نصایح صفحه
297محمد : سه چیز دل را سخت و سنگین کند : 1 . گوش دادن به آواز و موسیقی 2 . شکار 3 به دربار پادشاهان رفتن نصایح صفحه 121
صادق : کسی که چهل روز در خانه اش بربط ( یا دیگر آلات موسیقی ) نوازند و مردمان بر او وارد شوند ، شیطان اعضاء خود را به تمام اعضای بدنش مس مینماید ، پس غیرت از آن مرد برطرف میشود تا به حدی که اگر با زنش فعل قبیحی انجام دهند ، بدش نمی آید.و در حدیثی دیگر امام میفرماید : صفت حیاء از او گرفته میشود و هرچه بگوید و هرچه به او بگویند پروائی ندارد. وسائل الشیعه
432کتاب تجارت باب128 فروع کافی جلد 6 صفح
خواب ۱۴۰۰ ساله_ شرم هم خوب چیزیه -موسیقی و زرشک
این است حقیقت در ماه نگاه نکنید در عقل خفته خود بنگرید فرزندان کوروش