Tuesday, October 21, 2008

گام به گام به سوئ اسلام ناب محمدی طالبانی

روزنامه اعتماد مي نويسد: بخشنامه یی به قسمت های مختلف صدا و سیما فرستاده شده که در آن پخش برخی موسیقی ها که تاکنون مجاز بوده، ممنوع اعلام شده است. همچنین بخش صدا که تاکنون سیاستش بر پخش ۷۰ درصد موزیک و ۳۰ درصد گفتار بوده موظف شده است این سیاست را معکوس کند و ۷۰ درصد گفتار و ۳۰ درصد موزیک پخش کند. همچنین پخش موزیک و آوازی که به اصطلاح موسیقی پاپ نامیده می شود، ممنوع اعلام شده است
قال رضا:هر کس دست با آلات موسیقی بزند ۶۰ بار با مادر خود زنا کرده