Wednesday, October 22, 2008

صحنه‌ای از تظاهرات زنان در تهران برای رفع تبعیض جنسیتی


بنا به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مرد برای ازدواج دوم باید از دادگاه اجازه بگیرد و نیازی به اجازه همسر اول ندارد. این ماده با اعتراض‌های زیادی روبرو شده