Saturday, October 25, 2008

راز عشق خواننده زن لوس آنجلیسی به حکومت اسلامی و احمدی نژادلیلا فروهرچندین سال پیش از دست جمهوری اسلامی از کوه ها فرار کرد حالا با جمهوری اسلامی و بنیاد ایمان همکاری و هم راهی میکند روحیه خیانت به ایران و ایرانی و عشق به پول از در امد بیکران خوانندگی در کلوپهای تحط کنترل جمهوری اسلامی در دوبی باعث عشق فروهر به احمدی نژاد و جمهوری اسلامی شده است
خانم عدالت میرزا سردبير روزنامه«ملت» تاجيكستان که در روز 18 اردیهشت در سال 1385- با لیلا فروهر این خواننده مصاحبه ای انجام داد در روز نامه کیهان شریعتمداری ارگان جمهوری اسلامی چاپ شد بخشی از در فشانیهای لیلا فروهر را در اینجا میخوانید خانم فروهر گفت:من وقتي آقاي احمدي نژاد در مسائل سياست خارجي موضع گيريهاي چنين صريح و قاطع مي گيرد، احساس عزت و شادي مي كنم و به مسئولان كشورم مي بالم.جالب توجه است که لیلا فروهر از طریق غیر قانونی و از کوه های خلخال و خوی از دست جمهوری اسهالی فرار کرد

متن اصلی مقاله را اینجا بخوانید-کلیک کنید
شما چی‌ فکر می‌کنید خواننده ای که از ایران فرار کرده به ظاهر ۳۰ سال ایران نرفته راز عشقش با این حکومت چیست, پنهان ایران رفتن یا پول و یا چیز دیگر, تاریخ ایران زمین پر از انسانهایی هست که هیچ وقت درد وطن نداشتن و در هر شرایط به خود و منفعتشان اندیشیدند و این راز درد ماست