Sunday, October 26, 2008

اخرین کنسرت شادروان -قهرمان ملی-فریدون فرخزاداخرین کنسرت شادروان -قهرمان ملی-فریدون فرخزاد در کانادا-مدت کمی بعد از این برنامه فریدون فرخزاد در المان به دستور رفسنجانی-خامنه ای توسط ادمکشان عرب ولی فارسی زبان به قتل رسید
توجه هم میهنان را به گفته های فریدون فرخزاد که دلاورانه بیان شد جلب میکنیم-فریدون فرخزاد چند صد سال از اکثریت مردم ایران از زمان خود جلو تر بود
چند دقیقه اول کنسرت به خواندن اهنگ ادامه دارد و سپس سخنان تاریخی این مرد میهن پرست اغاز میشود-دیگران را به تماشای ای ویدیو تشویق کنید

CLICK HERE TO WATCH