Friday, October 24, 2008

در ادامه غارت فرهنگ ایران،فردوسی هم تاجیکی شد

برای خواندن مطلب به روی تصویر زیر کلیک کنید