Saturday, October 3, 2009

فیصل حسنی معاون مالی و اداری دانشگاه پیام نور دارای پرونده های متعدد


فیصل حسنی که به تازگی بعنوان معاون مالی و اداری دانشگاه پیام نور منصوب شده دارای پرونده های متعدد مالی و ناموسی است
همچنین میتوان از استخدام همسر نامبرده در سن 40 سالگی در دانشگاه پیام نور توسط وی در حالی نام برد که متاسفانه عده ای واجد شرایط بدلیل نداشتن ارتباط از یافتن کار محروم میمانند او در ادامه لیاقت یابی خود خواهر وبرادر همسرش را در دانشگاه پیام نور بیرجندو برادر .... خودش را در پیام نور شیروان استخدام نموده