Friday, October 17, 2008

این است حقیقت در ماه نگاه نکنید در عقل خفته خود بنگرید فرزندان کوروش


چگونگی محرم کردن دختر یک ساله
دفترحفظ ونشرآثار آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای
سوال: - دختر بچه يكساله‏اى را به فرزندى قبول كردم حال

به دنبال راه حلى هستم كه آن را محرم نمايم؟فتوا و
جواب آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی) :
مى‏توانيد آن دختر را با وجود مصلحت و اذن
حاكم شرع به عقد موقت پدر خود در آورينحوه کام گیری از بچه شیرخواره طبق کتاب تحریر
الوسیله امام خمینی. ـ۴۲۲ کلیک مسأله12- کسیکه
زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست
چه‌ اینکه زوجه‌ی دائمی باشد، و اما سایر کام گیریها از
قبیل لمس بشهوت ا آغوش گرفتن و تفخیذ (1)اشکال ندارد
هر چند شیرخواره‌ باشد، و اگر قبل از نه‌سال او را وطی
کند اگر افضأ نکرده باشد بغیر از گناه چیزی بر او نیست،
و اگر کرده باشد یعنی مجرای بول و مجرای حیض او را
یکی کرده‌ باشد و یا مجرای حیض و غائط او را یکی کرده
باشد تا ابد وطی او بروی حرام می‌شود، لکن در صورت
دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوی
بخاطر افضاء از همسری او بیرون نمی‌شود در نتیجه همه
احکام زوجیت بر او مترتب میشود یعنی او از شوهرش
و شوهرش از او ارث میبرد، و نمیتواند پنجمین زن دائم
بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و
همچنین سایر احکام، و بر او واجب است مادامی که آن
زن زنده است مخارجش را بپردازد هرچند که طلاقش
داده باشد، بلکه هرچند که آن زن بعد از طلاق شوهری
دیگر انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده
نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالی از قوت نیست
و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دین قتل است
بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را
به مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد و دخول بگردنش
آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع
کند و او را افضاء نماید حرام ابدی نمیشود و دیه بگردنش
نمی آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامی که
زنده است نفقه اش را بدهد هرچند که
بنا بر اقوی واجب نیست. 1- باران او شهوترانی کردن.