Sunday, October 19, 2008

دموکراسی اسلامی

کفار را در هر کجا یافتید گردن بزنید تا زمین از خون آنها رنگین شود. اسیران را محکم ببندید که قادر به گریز نباشند سوره‌ی محمد، آیه‌ی ۴

بکشید کافران را از پس هم، تا جد یت و خشم شما را احساس کنند سوره‌ی التوبه، آیه‌ی ۱۲٣

مردان به سروری بر زنان گماشته شده‌اند، آنها از دارایی خود خرج می‌کنند، الله به مردان بزرگی و نیرومندی داده است، این است که الله برخی را بر برخی برتری می‌دهد. زن باید فرمانبردار و راز دار او باشد. چنانچه نافرمانی کند او را بترسانید و سپس او را از خوابگاه دور کنید و پس‌آنگاه او را بزنید تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره جویی نکنید که الله بالاتر و بزرگ است سوره‌ی النساء،آیه‌ی ٣۴

مسلمان نباید دوست غیر مسلمان برگزیند، که این خواست الله نیست، مگر آنکه شر ایشان را دفع کنید.سوره‌ی ال عمران، آیه‌ی ۲٨