Monday, October 20, 2008

ملت عصبی _ دیکتاتوری آخوندی

سيلي زدن داماد به عروس در دهدشت


داماد در شهر دهدشت، به بهانه گاز گرفتن دستش توسط عروس هنگام كيك خوردن، عروس را مورد ضرب و شتم قرار ميدهد و عروسي را بهم ميزند