Sunday, May 31, 2009

بهروز جاوید طهرانی همچنان در اعتصاب غذا و در سلولهای انفرادی بند 1 بسر می برد


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج ،بهروز جاوید طهرانی آخرین زندانی بازمانده از قیام دانشجویان 18 تیر 1387 همچنان در سلولها ی انفرادی بند 1 و در اعتصاب غذا بسر می برد.
زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی همچنان در اعتصاب غذا و در سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج بسر می برد. او در روزهای اخیر توسط پاسداربندها مورد یورش قرار گرفت و با باطومهای خود او را آماج ضربات وحشیانه قرار داده اند. علیرغم اعتصاب غذای طولانی و شکنجه پی در پی وضعیت جسمی بسیار بدی دارد و تا حدی زیادی کاهش وزن یافته است. بینائی او کاهش یافته است و خطر جدی جان او را تهدید می کند
زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی پس از اعتراضات گسترده حقوق بشری و انعکاس خبری رسانه ها برای مدت کوتاهی او را از سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی خارج کردند و به محلی در همین سالن که در کنار سلولهای انفرادی و شرایطی مشابه دارد و به نام حسنیه معروف است برده شد . افرادی که در حسینیه زندانی هستند دچار ناراحتی روحی و معتاد می باشند. یکی از پاسداربندها مجددا با آقای جاوید طهرانی درگیر می شود و او را ابتدا به اطاقی که زندانیان در آن شکنجه می شوند برده شد و در حالی که با دست بند و پابند و چشم بند به او زده بودند و همچنین لباسهای او را بر روی صورتش کشیده بودند برای مدت طولانی آماج انواع ضربات باتوم قرار دادند و مجددا به سلول انفرادی منتقل شد