Sunday, May 31, 2009

تدوینی جدید از ترانه نون و پنیر و سبزی ابی داریوش در رابطه با ارتحال خميني مزدور و نوكر استعمار نوين ـ ويديواو نه ايراني بود و نه در فكر ايران تنها هندي زاده مزدور و نوكري بود كه اهداف و دسيسه استعمار نوين را پيش مي برد و ايران و ايراني را در دسيسه اي شوم و از پيش طراحي شده با برچسب انقلاب از چاله اي به چاهي انداختند