Sunday, May 31, 2009

كليپ اهنگ اجرا شده توسط ابي در رابطه با تحريم خيمه شبازي انتصابات ـ بگو بين بد و بدتر چه حق انتخابي است؟متن زیر قسمتی از کتاب «مسوولیت شخصی در دوران دیکتاتوری» نوشته "فیلسوف آزادی""هانا آرنت" فیلسوف نامدار آلمانی است
از لحاظ سیاسی ضعف این استدلال همواره این بوده، کسانی که بد را در مقابل بدتر انتخاب می‌کنند به سرعت تمام فراموش می‌کنند که بد را انتخاب کرده‌اند. چون بدی رایش سوم سرانجام چنان ابعادی هیولایی یافت که هرقدر هم تخیل قوی می‌داشتیم نمی‌شد آن را «کمتر بد» نامید، قاعدتا[باتجربه‌ي جنگ جهانی دوم] می‌بایست پایه‌های این استدلال برای همیشه فرومی‌ریخت اما شگفتا که چنین نشد