Friday, December 25, 2009

فیلم تیراندازی بسوی مردم سیرجان در تظاهرات 2 دی 1388 (+۱۶) ـ

فیلم تیراندازی بسوی مردم سیرجان در تظاهرات 2 دی 1388 (+۱۶) ـ۹۵۴ کلیک


مردم سیرجان به حکم اعدام در ملا عام اعتراض کرده بودند که نیروی ضد شورش به مردم تیراندازی کرد. در این جریان 40 کشته و زخمی بر جا ماند