Monday, December 28, 2009

فیلم؛ تصرف خودروی پلیس و آزادی افراد بازداشت شده


فیلم؛ روشن کردن آتش و شعار مرگ بر خامنه ای

فیلم؛ درگيری شدید با مزدوران رژیم و زخمی شدن جوانان

فیلم؛ پاره كردن عكس خامنه ای جنایتکار در تهران

فیلم؛ تهران در آتش و دود با شعار مرگ بر خامنه ای

فیلم؛ آتش زدن ساختمان بسیج وزارت نفت در تهران

فیلم؛ صحنه کشته شدن یکی از هموطنان در تهران
فیلم؛ حمله مردم به جان آمده به مزدوران رژیم

فیلم؛ یکی از کوچه های منتهی به خیابان انقلاب