Thursday, December 17, 2009

قلبی همراه با ملت


شاید بگوئید عکس مهمی نیست ، شاید بگوئید سرباز است دیگر ؟ شاید هم بگوئید نه بابا فتو شاپه !
اما نه عکس اصل اصله و در روز شانزده آذر در خیابان فخر رازی تهران گرفته شده است این سرباز هم می توانست مثل خیلی از سربازهای دیگر نیروی انتظامی باتوم بر دست بگیرد و بر مردم سخت بگیرد اما دلش و قلبش با ملت همراه است رنگ لباسش و وظیفه اش گرچه ایجاب می کند این روزها مقابل ملت سپر بگیرد اما دلش با ملت است و شجاعانه هم انگشت پیروزی را نشانه گرفته
این واقعه مهمی است و من اعتقاد دارم امثال او بسیارند و بزودی به ملت خواهند پیوست

http://www.goftaniha.org/2009/12/blog-post_17.html