Friday, December 18, 2009

سنگ قبر احسان فتاحیان را شکستند


سنگ قبر احسان فتاحیان را شکستند

مرکز اطلاع رسانی اتحادیه خانواده فعالین دربند کرد

مزدوران رژیم اسلامی در کرمانشاه، جمعه ی هفته ی گذشته، سنگ قبر شهید احسان فتاحیان را در گورستان باغ فردوس این شهر شکستند. شکستن سنگ قبر شهید احسان مخفیانه و پنهان از دیدگان عموم صورت گرفته اما علت آن کاملا آشکار است. بدون شک هزینه های بسیاری که رژیم اسلامی بابت اعدام شهید احسان در داخل و خارج متحمل شد، اکنون نیز خشم جانیان این رژیم را فرو ننشانده و حتی پس از مرگ نیز به نشانه ی تلافی، متوسل به اعمال غیر انسانی شده و به ناچار سنگ قبر این قهرمان ملی را نشانه و هدف می گیرند