Tuesday, December 15, 2009

حشمت طبرزدي : کسانی که هنوز در بند به قول مزخرف خودشان هتک حرمت عکس خمینی اند قرار است به کدام دموکراسی رهنمونمان کنند؟


دوستان از قول من بگویید که اصلا برایم مهم نیست عکس خمینی را پاره کردند


این ها را می نویسم که روزی در تاریخ بیاید که کسانی هم بودند که شجاعت مخالفت با این مزخرفات را داشتند


کسانی که هنوز در بند به قول مزخرف خودشان هتک حرمت عکس خمینی اند قرار است به کدام دموکراسی رهنمونمان کنند؟


از فردا جنبش دانشجویی باید راه بیفتد و مجوز بگیرد برای محکوم کردن هتک حرمت کنندگان عکس خمینی؟


می گویند بهانه ی خوبی است برای اعتراضات. ایا این توجیه خوبی است؟


ایا ما ملتی هستیم که لیاقتمان این است که برای پاره شدن یا پاره نشدن عکس راهپیمایی کنیم؟


فردا ممکن است طرفداران خامنه ای بگویند به گور خمینی اهانت شده است باید راهپیمایی راه بیندازیم؟


اخوند ها که مدعی هستند شخصیت پرست نیستند در بند پاره شدن عکس مانده اند.ما چی؟


من در عمرم یک بار گول خوردم و دیگر نمی خواهم گول بخورم


دعوای عکس را باید به فرومایگان واگذار کرد.نباید ما را از اهداف خود منحرف کنند


سال پیش عکس خمینی را در ماه دیدیم و امروز برای پاره شدنش عزا گرفتیم


این ها را می نویسم تا اعلام کنم که ما تا این اندازه سطحی نگر نیستیم


یک جنبش اصیل برای پاره شدن یا پاره نشدن یک عکسٍاهمیتی قایل نیست


ایا بازداشت توکلی ها مهم تر است یا پاره شدن عکس خمینی؟


جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران ،برای پاره شدن عکس خمینی اهمیتی قایل نیست.برای خون ندا ها ارزش قایل است


با پاره شدن عکس خمینی یا بدون پاره شدن عکس خمینی،جنبش ادامه دارد.


پس از 6 ماه مبارزه قرار است مجوز بگیرند برای دفاع از عکس خمینی!؟


اگر حکومت هم شیطنت کند و با راهپیمایی موافت کند چه ابروی از ملت ایران خواهد رفت


در دنیا اعلام خواهند کرد مردم ایران امدند در تظاهرات تا از عکس خمینی دفاع کنند


از دفاع از رای مردم و محکومیت تجاوز تا حمایت از عکس خمینی!؟


به راستی که حکومت چه موذیانه بازی را راه انداخت


درخواست راهپیمایی کنند برای دفاع از خون شهدا و هتک پسران و دختران در کهریزک


به راستی که تاسف انگیز است. یعنی اهداف یک جنبش تا این اندازه پایین اوردنی است؟ یا دیکتاتور خوب نقشه می کشد؟


از دزدیدن رای تا خون ندا و تجاوز و شکنجه تا دفاع از عکس خمینی؟


وقتی دیدند مردم دست از شعار استقلال-ازادی- جمهوری ایرانی بر نمی دارند،می خواهند ان ها را دور بزنند


به نظر من اصلاح طلب ها به نحوی با دیکتاتور ،هماهنگ می شوند تا جنبش را به چارچوب حکومت بکشانند

http://www.facebook.com/#/heshmat.tabarzadi