Thursday, March 26, 2009

مراسم جابجايي پيكر زنده ياد فريدون فرخزاد ـ ويديو2

در سال هاى جنگ ايران و عراق ، دو بار به اردوگاه اسراى ايرانى در عراق ، سفر كرد و برخی از نوجوانان اسير ايرانى را به اروپا انتقال داد، كه با خانواده هاى پذيراى ، ايرانى و اروپائى به زندگى پرداختند. در فيلم"وين عشق من" در كنار هنرپيشه معروف زن اتريش ، نقش يك حزب اللهى را ايفا كرد. ازآن پس بر عليه جمهورى اسلامى به افشاگرى پرداخت
وی سرانجام با ۴۰ ضربه متعدد چاقو تروريستهاي جمهوري اسلامي در منزل خویش در بن به قتل رسید
پنجشنبه ساعت يازده شب، ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ - ۶ اوت ۱۹۹۲ ، در شهر بن آلمان درمحل سكونتش جسداو را يافتند
فريدون به قتل رسيد ولي در قلب ازادي خواهان ماندگار شد
يادش گرامي باد

مراسم جابجايي پيكر زنده ياد فريدون فرخزاد ـ ويديو1