Saturday, March 21, 2009

مراسم ترحيم شهيد راه ازادي اميد رضا ميرصيافي


گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌دار است
باریشه چه می‌کنید؟
گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای،پرواز را علامت ممنوع می‌زنید
با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟
گیرم که می‌زنید،گیرم که می کشید،گیرم که می‌برید

با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟

نه مي بخشيم و نه فراموش مي كنيم

مرگ بر جمهوري اسلامي