Friday, March 6, 2009

زنداني سياسي امیرحسین حشمت ساران به قتل رسيد


اميرحسین حشمت ساران دبیر کل «جبهه اتحاد ملی ایران» است. وی در سال ۱۳۸۲ به اتهام تشکیل این حزب دستگیر و به هشت سال حبس محکوم شد ، وی در دوران حبس مجددا محاکمه و به هشت سال حبس دیگر محکوم گردید
وی در حمله ای که به سلول او و سایر هم بندیهایش شد، آماج ضربات باطوم قرار گرفته و دراثر بی توجهی مسئولان زندان و تزریق داروهای مشکوک و مخلوط شده و پس از سه بار اغما به «بیمارستان رجایی کرج»، بخش مراقبهای ویژه، منتقل شد.در حال بیهوشی نیز به دستان او دستبند زده و به تخت بیمارستان بسته شده بود و پزشک معالج وی از دادن هرگونه اطلاعاتی از وضعیت جسمی آقای ساران خوداری می کند.فرزندان او چندین بار تلاش کردند که پدر خود را ببینند ولی مامورین از دادن اجازه به آنها خودداری کردند. وی بدلیل شدت ضریات وارده به سر و تزریق داروهای مشکوک ،پس از ۴۸ ساعت کما،در ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ در بیمارستان رجایی کرج به شهادت رسيد
يادش گرامي و راهش پر رهرو باد
نه مي بخشيم و نه فراموش مي كنيم
مرگ بر جمهوري اسلامي