Wednesday, March 11, 2009

فراري از وطن سرگردان درغربت ـ اعتصاب غذاي خشك دو پناهجوي مظلوم ايراني در تركيه ـ عكس

آقايان رضا مشايخی و کامران عبدالله زاده که از تاريخِ دوشنبه 09.03.2009 دست به اعتصابِ غذای خشک در مقابلِ دفترِ
کميساريای عالیِ پناهندگان در شهرِ وان- ترکيه زده اند
رضا مشایخی و کامران عبداله زاده فرد که دست به اعتصاب غذا خشک زده بودند بعد از بازداشت وضرب و شتم توسط پلیس ترکیه بعد از ظهر آزاد شده اند و علیرغم تهدید به دیپورت بار دیگر در برابرکمیسرای عالی پناهندگان به اعتصاب خود ادامه داده اند
به امید احقاق حقوق تمامی انسانهای بیگناه