Saturday, March 28, 2009

مناظره بین روزبه فراهانی پور رهبر حزب مرزپرگهر و هوشنگ امیر احمدی در تلویزیون عرب زبان الحورا مستقر در واشنگتن


روزبه فراهانی پور رهبر برگزیده حزب مرز پرگهر در مناظره ای در خصوص پیام نوروزی باراک اوباما که به دعوت تلویزیون عرب زبان الحورا که از واشنگتن جهت کشورهای عرب زبان منطقه پخش می گردد شرکت جسته و به انتقاد از پیام نوروزی باراک اوباما پرداخت.گفتنی است در این مناظره هوشنگ امیر احمدی به عنوان مدافع پیام نوروزی باراک اوباما حضور داشت به زودی فیلم این مناظره بر روی خروجی این پایگاه قرار داده خواهد شد