Sunday, July 12, 2009

لس آنجلس تايمز؛ مرد 60 ساله: تظاهرات ادامه می یابد


لس آنجلس تايمز: بحران سياسى ايران وارد چهارمين هفته خود مى شود. روز پنجشنبه رويارويی های خشونت ‌آميزى در مركز تهران رخ داد. تظاهرکنندگان در برابر نيروهاى امنيتى که چماقهاى خود را در هوا تكان مى دادند، می گفتند مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر مجتبی خامنه ای. مجتبی پسر خامنه اى است كه گفته مى شود پشت سركوب ها قرار دارد و می خواهد جای پدرش را بگیرد. یک مرد 60 ساله که در تظاهرات حضور داشت گفت، تظاهرات ضد دولتی ادامه خواهد داشت. آنها جوانان عزيز ما را كشته اند. چطور مى توانيم آنها را ببخشيم؟ یک جوان 28 ساله نیز گفت، ما منتظر بازتاب رويداد امروز (18 تیر) در رسانه هاى بين المللى هستيم. سپس با دوستان خود جمع مى شويم و برای طرح تظاهرات بعدی تصمیم می گیریم