Monday, July 6, 2009

شعار مرگ بر خامنه ای تا پای چوبه اعدام


ناصر خیرالهی از اعدام شدگان روزهای اخیر است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان اوین ، زندانی ناصر خیرالهی روز چهارشنبه در زندان اوین اعدام شد
ناصر خیرالهی 49 ساله و از زندانیانی بود که در سال 1382 دستگیر شد و تا روز اعدامش در زندانهای مختلف جمله آگاهی اصفهان،حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه،زندان اصفهان و زندان اوین و زندان گوهردشت کرج بسر برد
آقای خیرالهی روز سه شنبه 9 تیرماه از بند 4 زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شد و روز چهارشنبه همراه با 5 زندانی دیگر به دار اویخته شد
بنابه شاهدان عینی و خانواده اش هنگامی که او را به سوی طناب دار برده می شد دائم شعار مرگ بر خامنه ای سر میداد او با روحیه ای بسیار قوی بر طناب دار رفت
جسد وی به خانواده اش تحویل داده شد و در قطعۀ 256 بهشت زهرا به خاک سپرده شد
لازم به یادآوری است و بنابه گفتۀ خانواده اش که او با ارکانهای اطلاعاتی رژیم همکاری می کرد ولی وقتی که به جنایتهای آنها پی برد از همکاری با آنها سر باز زد و اقدام به افشای جنایتهای آنها پرداخت که در سال 1382 دشتگیر و در زندان مختلف بسر برد
گزارشات تایید نشده ای وجود دارد که برای ایجاد رعب و وحشت رژیم قصد دارد در روزهای آینده تعداد زیادی را اعدام کند
علی خامنه ای ولی فقیه رژیم پس از قیامهای اخیر مردم ایران، که به دستور وی مردم آنها به خاک و خون کشیده شدند. ا و برای ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم به شاهرودی رئیس قوۀ قضائیه دستور داده است که موجی از اعدامها را در ایران پیش ببرد که ما در روزهای اخیر شاهد تعدادی از آنها بودیم