Wednesday, July 15, 2009

سگ های پليس سوئد يا لباس شخصی ها، کدام وحشی ترند؟


چند سال پيش اتحاد ايرانيان در يکی از شهرهای سوئد باعث شگفتی نه تنها پليس سوئد بلکه رسانه های بين المللی شد. تا جايی که چند خبر گزاری مهم سوئدی و خارجی از محل تظاهرات ايرانيان در برابر مقر پليس بطور زنده از واحدهای سيار گزارشات اين تظاهرات را مخابره کردند
فرهاد با تغير دين خود در سوئد تقاضای پناهندگی کرده و با پاسخ منفی از سوی اداره مهاجرت، در يکی از بازداشتگاهای سوئد برای اخراج از سوئد بسر می برد
اين جريان توسط راديو پارسی زبان محلی به اطلاع ايرانيان مقيم شهر رسيد واز مردم دعوت شد تا برای همياری با فرهاد و جلوگيری از اخراج وی در مقر پليس دست به تظاهرات بزنند
انبوهی از ايرانيان مقر پليس را به محاصره خود درآوردند تا از خروج ماشين پليس که قرار بود فرهاد را از مقر پليس به فرودگاه ببرد جلوگيری کنند
ابتدا پليس با بلند گو از مردم تقاضا کرد تا از جلوی درب خروجی پارکينگ ماشين های پليس فاصله گرفته تا ماشين حمل فرهاد از پارکينگ خارج شود که اين عمل پليس تغيری در موقعيت مردمی که روی زمين در جلوی در پارکينگ نشته بودند نداد. پليس در اقدام بعدی خود از ماموران قوی هيکل خود برای متفرق کردن مردم در صحنه بهره گرفت که آنهم بی نتيجه ماند

در اقدام بعدي، پليس برای به وحشت انداختن و ترساندن مردم، سگ های وحشی که برای اين کار تعليم ديده بودند را با پوزبندی بر دهانشا ن وارد عمل کرد، در ابتدا کسی از جای خود تکان نخورد، در مرحله بعد پليس ناچار پوزبند را از دهان سگ ها باز کرد و آنها را بسوی مردم پيش برد صحنه وحشتناکی بود سگ ها با نشان دادن دندان های خود و پارس کردن جمعيت حاضر را بهم نزديک کرد

سگ ها که قلاده شان در دست پليس بود با يک تکان دست پليس بمردم حمله ور شدند که اين صحنه مرا بياد حمله لباس شخصی ها به تظاهرات آرام و سبز مردم در بند مان در بعداز انتخابات 22 خرداد 88 انداخت، اما با يک اختلاف بسيار فاحش: سگ های پليس سوئد در هنگام حمله خود بمردم تنها باگاز گرفتن مقداری از لباس شخص و پاره کردن آن که در بعضی از موارد خراشی هم به بدن شخص وارد می شد، رضايت داده وشخص را رها می کردند
اما در صحنه های دلخراش که از ايران مخابره می شد و با ديدن اين تصاوير مو بر بدان انسان راست واشک از چشمان هر بيننده ای روان می شد, ديديم که چگونه لباس شخصی ها، با باتوم، چاقو، قمه و اسلحه گرم با خشونتی وصف ناپذير با بی رحمی تمام در حملات وحشيانه خود، چنان ضربات کشنده و هولناکی به هم ميهن نان بی دفاع خود وارد می کردند، تا بتوانند از اين طريق در مردم ايجاد رعب و وحشت کرده و جنبش حق طلبانه آنان را در نطفه خفه کنند.
و اما نکته مورد نظر اين جاست: صحنه دلخراش قتل ندا و دها تن از هم ميهنان مان بخوبی بيانگر اين اختلاف فاحش است، که سگ های پليس سوئد بسيار با شرف تر، آرام تر و بسيار اهلی تر از لباس شخصی ها در رژيم سرکوب گر ولايت فقيه هستند

زنده باد ايران زنده باد آزادی
بيژن ايراندوست