Monday, July 20, 2009

مصاحبه با یک بسیجی : من قبل از اعدام دختران با آنها ازدواج کردم

این بسیجی که اخیرا بدلیل نرمش با دستگیرشدگان حوادث اخیر (آزاد کردن یک پسر 13 ساله و یک دختر 15 ساله) بازداشت شده بود
در مصاحبه با "جی پست" می گوید، در گذشته قبل از اعدام دختران باکره با آنها ازدواج می کرده است . او می گوید : از این اقدام خودم اگرچه قانونی و شرعی بود، متاسفم، چون دختران از شب زفاف خود بیشتر از اعدام فردایشان می ترسیدند ، برای همین ما به آنها قرص خواب می دادیم تا مقاومت نکنند . صبح که بیدار می شدند ، مشتاقانه به سوی مرگ می رفت


http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443842931&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull