Saturday, July 11, 2009

مقاله روزنامه نگار امریکایی کنت تیمرمن در مورد ورود روزبه فراهانی پور رهبر حزب مرزپرگهر به ایران

در این مقاله کنت تیمرمن روزنامه نگار معروف امریکایی ضمن اشاره به رهبری قیام ۱۸ تیر توسط روزبه فراهانی پور به معرفی تفکرات رهبر حزب مرزپرگهر و اهداف وی پرداخته است