Tuesday, July 21, 2009

از مفقودين خبري نيست ـ سرنوشت جواد حسيني چون صدها نفر در هاله ابهام

دوستان خواهشی دارم حدود 1 هفته است جوانی از فامیلهای مارا که 16 تیر در منزل در شهرک غرب دستگیر کردند از بیمارستان نیروی انتظامی به نقطه ای نامعلوم منقل کرده اند و ما از وی خبری نداریم ، این جوان به نام جواد حسینی متولد 1358 شغل تراشکار که در برخوردهای خیابانی در روز 1 تیر در خیابان هفت تیر از ناحیه دست و کمر مضروب شده بود را روز 16 تیر در منزل دستگیر کردند و به بیمارستان نیروی انتظامی منقل کردند و در روز 22 تیر از بیمارستان خارج کردند که هر چه ما جستجو می کینم هیچ کس جواب گو نیست لطفا اگر اطلاعی دارید و یا اسمی از این شخص در دسترس دارید به ما اطلاع دهید و مارا از نگرانی خارج کنید