Thursday, July 23, 2009

فیلم های گرفته شده از تظاهرات ۱۸ تیر توسط کادرهای اعزامی حزب مرزپرگهر به درون ایران

تعدادی از فیلم هایی که توسط اعضای حزب مرزپرگهر و در راس آنان روزبه فراهانی پور از رهبران حزب در هنگام ورود آنان به ایران وبا همکاری نیروهای درون کشوری حزب از تظاهرات ۱۸ تیر گرفته شده است را در اینجا آورده ایم