Thursday, July 9, 2009

له شدن گماشتگان استبداد در زیر اراده استوار آزادیخواهان

جعفر پویه

بر خلاف همه تهدیدات و رجز خوانیهای گماشتگان ولی فقیه و اوباشان سرکوبگر آن، امروز هزاران زن و مرد آزادیخواه با حضور در خیابانهای شهرهای مختلف کشور به ویژه تهران، مخالفت خود با رژیم ستمگر را با صدای بلند ابراز داشتند. حضور دلاورانه زنان و مردان رشید میهن در عرصه مبارزه ای رویارو با نیروهای تا دندان مسلح رژیم ولی فقیه بار دیگر ثابت کرد که سرکوبگران در مقابل اراده تزلزل ناپذیر آنان هیچ اند

جوانان مبارز و آزادیخواه آنچنان عرصه را بر نیروهای سرکوبگر رژیم ستمگران تنگ کرده اند که هر ترفند آنان به سرعت به ضد خود تبدیل شده و شکست را همچون شرنگ به حلقوم شان فرو می کنند. پای کوبیدن مردمی که از ستمگری و ظلم رژیم دجالان به تنگ آمده اند و خواهان دستیابی به آزادی هستند و همبستگی قهرمانانه آنان، چشم همه جهانیان را به سوی دلاوریهای آنان دوخته است. امروز دیگر تنها این ایرانیان تبعیدی و فعالان و کوشندگان سیاسی و اجتماعی در خارج نیستند که نگران فرزندان مبارز میهن اند و سعی در کمک رسانی به آنان را دارند بلکه، هر آزادیخواهی در هر گوشه جهان که اخبار و کوشش دیگر مردمان را دنبال می کند و یا بدان علاقمند است، چشم و گوش به اخبار رسیده از ایران سپرده است و با توجه ویژه این اتفاقات را دنبال می کند.

در روزهای گذشته رژیم سعی کرد با دندان نشان دادن توسط فرماندهان نیروهای سرکوبگر و تهدید به وسیله اوباش سرشناس، امکان برگزاری تجمع اعتراضی و راهپیمایی در روز 18 تیر را نا ممکن جلوه دهد. مرتضی تمدن، استاندار تهران نیز با قمه بستن از رو برای مردم گفت: "هیچ مجوزی برای تجمع در روز ۱۸ تیر درخواست و صادر نشده است. اگر چنانچه افراد معدودی بخواهند با گوش دادن به فراخوان شبكه‌های ضد انقلاب تحرك ضد امنیتی داشته باشند زیر گامهای مردم هوشیار ما له خواهند شد."

این گماشته بی مقدار ولایت فقیه نمی فهمد و یا نمی خواهد بفهمد مردمی که از ظلم و ستم رژیم دجالان به تنگ آمده اند برای حق خواهی و عدالت جویی نه تنها درخواست تجمع از سرکوبگران نکرده و نخواهند کرد بلکه، این او و رژیم ددمنش اش هستند که زیر گامهای استوار زنان و مردان دلاور آزادیخواه درحال له شدن هستند. به همین دلیل امروز همه خیابانهایی که به دانشگاه تهران ختم می شود، توسط اوباش سرکوبگر رژیم اشغال شدند تا اجازه هیچ تحرکی را به مردم ندهند. همچنین هلیکوپترهای سپاه بر فراز شهر به چرخ زدن درآمدند تا هر فعل و انفعال مردم را به سرعت گزارش کنند. اما با همه کنترل شدید امنیتی خیابانهای شهر و اخلال در سیستم تلفن همراه و قطع پیامک، مردم زیر گوش نیروهای سرکوبگر، تجمعهای چند هزار نفری برگزار کردند و روسیاهی بزرگی برای گماشتگان سرکوبگر و ولی فقیه آنان به بار آوردند. حال این ولی فقیه ارتجاع و سردمداران اوباش سرکوبگر هستند که زیر گامهای استوار آزادیخواهان همبسته احساس له شدگی می کنند یا برعکس؟

به عزم دلاورانه همه زنان و مردان رشیدی که با حضور در خیابانهای شهر شرنگ شکست را به حلقوم ولایت فقیه ریختند و داغ ننگ سرکوبگری را بر پیشانی عوامل استبداد او کوبیدند درود می فرستیم. اراده پولادین فرزندان رشید میهن برای آزادیخواهی را می ستاییم و همبستگی بی مانندشان برای رسیدن به مقصود را ارج می نهیم

ننگ ابدی بر ستم پیشه ای چون ولی فقیه و گماشتگان و عمال استبداد او که به سوی جوانان رشید میهن شلیک می کنند و با ریختن خون آنان نفرت ابدی را برای خود و رهبران بی وجدانشان ذخیره می سازند