Thursday, July 23, 2009

فهیمه سلحشور , شهیدی دیگر در راه آزادی میهن ـ

فهیمه سلحشور ۲۵ ساله دیپلمه- یکشنبه ۲۴ خرداد در اثر ضربات باتوم به سرش در میدان ولی عصر دچار خونریزی داخلی شد وپس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات در ۲۵ خرداد به شهادت رسید . وی در روز ۲۷ خرداد در قطعه ۲۶۶ به خاک سپرده شد