Sunday, July 5, 2009

اعدام جوانان دستگیر شده با نام فروشندگان مواد مخدر

اعدام جوانان دستگیر شده با نام فروشندگان مواد مخدر

هم اکنون از تهران با تماس تلفنی خبر دادند رژیم دست به اعدام جوانان دستگیر شده ای با نام فروشندگان مواد مخدر زده است که این جوانان ندامت نامه امضا نمی کنند و در زندانها اعتراض های خیابانی خود را پذیرفته و در زندانها روبروی ماموران رژیم ایستادگی میکنند از مقامات مسئول جهانی بخواهیم تا از اعدام جوانان دستگیر شده بنام دزد و قاچاقچی ومتجاوز جلوگیری کنند . این خبر از شخص موثقی که فرزند برادرش در تظاهرات دستگیر شده و جزو اعدام شده های دو روز پیش است داده شد . تمنا داریم این خبر مهم را برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر جوانان به همه مردم جهان آگاهی دهید تا بگوش مسئولین موثر بین المللی برسد تا کاری بکنند

گزارشگران