Monday, September 7, 2009

100هزار کودک حق رفتن به مدرسه را ندارند


100هزار کودک حق رفتن به مدرسه را ندارند

تغییر برای برابری : در حالیکه هیچ گزارش رسمی از تعداد کودکان بدون شناسنامه در کشور وجود ندارد ، اما برخی تخمین ها در نهاد های غیررسیمی حاکی از 100 هزار کودک بدون شناسنامه در کشور است


به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان تعداد کودکان بدون شناسنامه در ایران از 30 هزار تا 100 هزار گزارش شده است. با این حال تاکنون هیچ گزارش رسمی در خصوص رد یا تائید این آمار منتشر نشده است


هرچند از تعداد دقیق کودکان بدون شناسنامه گزارشی در دسترس نیست اما نگرانی اصلی این است که نهادی هم برای هویت دار کردن این کودکان وجود نداشته باشد


کودکان بدون شناسنامه می توانند کودک حاصل از روابط نامشروع، کودکان ازدواج موقت، کودکان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه و مواردی از این دست باشد.