Tuesday, September 1, 2009

روزخواری در خیابان باعث مرگ نوجوان 15 ساله توسط مامور نیروی انتظامی در ارومیه شدروزخوارای نوجوان ۱۵ ساله آذری زبان در یکی از خیابانهای شهر ارومیه باعث مرگ وی شد...جریان از این قرار است که این نوجوان در یکی از خیابانهایی شلوغ شهر ارومیه روزه خواری میکند که ماموران نیروی انتظامی با ضربات باطوم مورد ضرب و شتم قرار می دهند و یکی از ضربات باعث مرگ وی می شود