Monday, September 7, 2009

جوانان با افتخار می ‌گویند که ما زرتشتی شده‌‌ ایم

جوانان با افتخار می ‌گویند که ما زرتشتی شده‌‌ ایم

سایت حکومتی تابناک: به تازگی در مناطقی از خوزستان به ویژه شهرهای جنوبی آن دیده شده است که برخی جوانان با انداختن گردن‌بندهایی با نمادهای زرتشتیان، با افتخار می‌گویند که ما زرتشتی شده‌‌ایم. این نمادها به وفور در کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسد