Wednesday, September 23, 2009

وضعیت نگران کنندۀ دکتر محمد ملکی در زندان

وضعیت نگران کنندۀ دکتر محمد ملکی در زندان

رادیو فرانسه: بیش از یک ماه از بازداشت دکتر محمد ملکی می گذرد. او که علاوه بر بیماری های دیگر دچار بیماری پروستات پیشرفته است، در این یک ماه در سلول انفرادی بسر می برد و تنها از مراقبت های ابتدایی پزشکی زندان برخوردار است که به دادن داروهای آرامبخش محدود می شود.

وکیل او، دکتر یوسف مولایی، می گوید تنها یکبارهمراه با همسر دکتر ملکی با موکلش دیدار داشته است ولی تا زمانی که پرونده از سوی بازپرس تکمیل نشده و به دادگاه ارجاع نشده است او دسترسی به پرونده و جزئیات اتهامات نخواهدداشت. اوهمچنین ازتمدید دوماه قراربازداشت موکلش خبر می دهد می گوید دو بار تقاضای تبدیل قرار بازداشت را به قرار وثیقه و یا کفالت تسلیم بازپرس کرده است که تا به حال به آن پاسخی داده نشده است.

محمد ملکی 76 سال دارد و به گفتۀ همسرش از اول خرداد گذشته در خانه بستری بوده است. هنگامی که مأموران برای بازداشت او آمده اند و او را از تختخوابش به بازداشتگاه منتقل می کرده اند، او از آنان سپاسگزاری کرده است و گفته است" بدین ترتیب، در حالیکه جوانان در حال مبارزه هستند، من در رختخواب نخواهم مرد

http://www.iranpressnews.com/source/065815.htm