Saturday, September 19, 2009

حمله اعراب در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی

در تجمع روز قدس،ایرانیان جلوی مسجد پاریس حضور یافتند.اما متاسفانه این تجمع با حمله اعراب در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی مواجه شد که لحظاتی از این خشونت در این فیلم به تصویر کشیده شده است

در تجمع روز قدس،ایرانیان سبز نیز جلوی مسجد پاریس حضور یافتند.اما متاسفانه این تجمع با حمله اعراب در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی مواجه شد که لحظاتی از این خشونت در این فیلم به تصویر کشیده شده است