Friday, September 18, 2009

خبرگزاری فرانسه: دهها هزار نفر از معترضان در خیابانهای تهران

خبرگزاری فرانسه: دهها هزار نفر از معترضان در خیابانهای تهران

خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری از تهران نوشت، هم اکنون دهها هزار نفر از معترضان در خیابانهای پایتخت در حال تظاهرات هستند. اکثر تظاهرکنندگان شعار می دهند جانم فدای ایران. شاهدان گفتند در برخی نقاط میان تظاهرکنندگان و نیروی پلیس ضد شورش درگیری روی داده و دهها نفر دستگیر شدند